ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจเยี่ยมกำลังพลและมอบนโยบายการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี และตรวจติดตามหน่วยงานในสังกัดส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และเข้าร่วมยุทธการคืนความสุขให้ปวงประชา คืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน ตามแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ร่วมทำบุญอาคารคลินิกสัตว์ป่า ณ อาคารคลินิกสัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ทำพิธีไหว้สักการะศาลพระพรหมเพื่อบอกกล่าวโอกาสที่จะย้ายสำนักงานส่วนฯ ไปยังคลินิกสัตว์ป่า และไหว้เทวดาฟ้าดินบอกกล่าวเจ้าที่บริเวณอาคารคลินิกสัตว์ป่า ในโอกาสที่จะย้ายเข้ามาปฏิบัติงานประจำที่นี่
ระหว่างวันที่ 24 - 26  มีนาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ได้ออกหน่วยรับแจ้งการครอบครองงาช้าง และการค้างาช้าง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง เคลื่อนที่  ณ หอประชุม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับประกาศ/พระราชบัญญัติงาช้าง ให้กับราษฎร ณ ห้องประชุมศูนย์คชศึกษา ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีกาญจน์พศ ชัยศิริชาญพนา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 
      *** หนังสือ 0919.12/6785
กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 
      *** หวัดนก 2556
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 
      *** สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานคดีส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
      *** ประจำเดือนตุลาคม 2556 *** ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 *** ประจ
ข่าวย้อนหลัง

 
 ขอเชิญส่งบุคคลการเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)   2558-06-30
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการจ้างบุคคลภายนอกที่ปฎิบัติงานให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   2558-06-30
 ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   2558-06-30
 มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของหน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   2558-06-30
 การเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   2558-06-30
 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558   2558-06-30
 แต่งตั้งนายทะเบียนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)   2558-06-29
 ให้เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสวนป่า   2558-06-29
 ขอเชิญร่วมบริจาค "เมตตาปัญญาอ่อน"   2558-06-29
 ส่งประเด็นการพูดคุยให้กับผู้แทนประเทศไทยในโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมเวทีระหว่างประเทศ (เพิ่มเติม)   2558-06-29
 การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ   2558-06-29
 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   2558-06-29
    0000-00-00
 ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557   2558-06-29
 การกำหนดวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นวันรัฐพิธี โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ   2558-06-24
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556-08-09
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546 2556-01-24
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2556-01-24
 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 2556-01-24
 ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 2556-01-24
 หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556-01-24
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558 2558-04-07
 แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) 2558-03-11
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม 2558 2558-03-10
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2558 2558-03-03
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุืสัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 2558-02-13
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 2558-01-15
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

จดหมายข่าว/จุลสาร
 

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
     

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตรวจป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสงเปลือย ราษฎรและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ของหน่วยพิทักษ์ป่าภูวังคำ
     

สรุปการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ๒๕๕๖ ขสป.ยอดโดม
     

จุลสารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
     

จดหมายข่าวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
     
จดหมายข่าว/จุลสาร ทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00009 นำลิงออกจากวัด พระ 0
00008 อยากเลี้ยงเก้ง Aoe 0
00007 คลิกแล้วรวย sefe 0
00006 ลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน bigz mixer 1 [ 8 2556]
00005 ลิงแสม คนห่วงลิง 1 [ 5 2556]
00004 ถ้าเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมายควรทำอย่างไรดี บ่าวอุบล 3 [ 30 2556]
00003 ถ้ามีการซื้อขายสัตว์ป่าผู้ขายและผู้ซื้อไปเลี้ยงจะมีความผิดอย่างไรบ้าง แม็ค 4 [ 28 2556]
00002 ชะมด เช็ด ชิราวุธ 2 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 

 

นายวิชิต  จิรมงคลการ
  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.166.220.138
คุณเข้าชมลำดับที่ 224,938
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓