ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และบุคคลากรในส่วนสัตว์ป่าได้ไปแสดงความยินดี กับ ผ.อ.ทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี
 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวการระดมกวาดล้างปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจำปี พ.ศ.2558 และได้เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
 วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าและนายชัชวาล  อินทุมาร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ร่วมต้อนรับ พลโท วิทยา วชิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์เก็บกู้ระเบิดแห่งชาติ พร้อมด้วย หัวหน้าชุดเก็บกู้ระเบิด และเจ้าหน้าที่ทหารพราน ในการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและวิเคราะห์สถานการณ์ การเก็บกู้ระเบิดที่อาจหลงเหลือ ซึ่งจะได้มีการวางแผนใช้เครื่องจักรเก็บกู้ระเบิดเข้าทำงานร่วมกับชุดเก็บกู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่
 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ และนายชิณณะ ทองพิมพ์ เป็นผู้แทนสบอ. เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามการค้างาช้างผิดกฎหมาย ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 
      *** หนังสือ 0919.12/6785
กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 
      *** หวัดนก 2556
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 
      *** สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานคดีส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
      *** ประจำเดือนตุลาคม 2556 *** ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 *** ประจ
ข่าวย้อนหลัง

 
 872 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   2558-10-06
 860 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2   2558-10-05
 858 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ   2558-10-05
 857 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   2558-10-05
 861 การวิเคราะห์อัตรากำลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2558-10-05
 865 ขอส่งสำเนาหนังสือ   2558-10-05
 864 การเพิ่มความคล่องตัวในการจัดสรรหาพัสดุของส่วนราชการ ปี 2559   2558-10-05
 863 บัตรทองท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558   2558-10-05
 862 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี)   2558-10-05
 851 แผนปฏิิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ อส.101-104/1)   2558-10-01
 852 โครงการคัดเลือก "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2558   2558-10-01
 850 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556   2558-10-01
 849 ขอให้เตรียมความพร้อมในการใช้วิทยุคมนาคม   2558-10-01
 848 ให้ข้าราชการเป็นผู้แทนเพื่อประสานงาน ติดตาม กำกับ ดูแล การปฏิบัติให้ข้าราชการไปตามนโยบาย ของรัฐบาลและกระทรวงทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   2558-10-01
 847 แก้ไขและแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (เพิ่มเติม)   2558-10-01
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 857 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2558-10-05
 อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 2557-06-04
 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน 2556-03-26
 แนวทางในการจัดการสัตว์ป่า โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-24
 แนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-08
สาระน่ารู้ / บทความ /ผลงานวิจัย ทั้งหมด
 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556-08-09
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546 2556-01-24
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2556-01-24
 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 2556-01-24
 ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 2556-01-24
 หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556-01-24
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558 2558-04-07
 แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) 2558-03-11
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม 2558 2558-03-10
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2558 2558-03-03
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุืสัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 2558-02-13
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 2558-01-15
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

จดหมายข่าว/จุลสาร
 

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
     

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการตรวจป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสงเปลือย ราษฎรและเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ของหน่วยพิทักษ์ป่าภูวังคำ
     

สรุปการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ๒๕๕๖ ขสป.ยอดโดม
     

จุลสารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
     

จดหมายข่าวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
     
จดหมายข่าว/จุลสาร ทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00009 นำลิงออกจากวัด พระ 0
00008 อยากเลี้ยงเก้ง Aoe 0
00007 คลิกแล้วรวย sefe 0
00006 ลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน bigz mixer 1 [ 8 2556]
00005 ลิงแสม คนห่วงลิง 1 [ 5 2556]
00004 ถ้าเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมายควรทำอย่างไรดี บ่าวอุบล 3 [ 30 2556]
00003 ถ้ามีการซื้อขายสัตว์ป่าผู้ขายและผู้ซื้อไปเลี้ยงจะมีความผิดอย่างไรบ้าง แม็ค 4 [ 28 2556]
00002 ชะมด เช็ด ชิราวุธ 2 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 

 

นายวิชิต  จิรมงคลการ
  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
ตุลาคม 2558
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.226.32.234
คุณเข้าชมลำดับที่ 233,037
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓