ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า อุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
 

   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ตรวจราชการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน และติดตามการดำเนินการซ่อมแซมอาคารสำนักงานและบ้านพัก ตามแผนงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะกรรมการจาก สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และมอบเครื่องสนามให้กับ เจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่า และมอบเงินสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวฺป่า และพันธุ์พืช จำนวน 5,000 บาท ให้กับนายชาติ โอษคลัง ที่ถูกงูกระปะกัดขณะลาดตระเวนป่า
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และบุคคลากรในส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ร่วมดำเนินการกิจกรรม 5 ส ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และบุคคลากรในส่วนสัตว์ป่าได้ไปแสดงความยินดี กับ ผ.อ.ทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี
 วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าร่วมประชุมและแถลงข่าวการระดมกวาดล้างปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้ารับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประจำปี พ.ศ.2558 และได้เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 
      *** หนังสือ 0919.12/6785
กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 
      *** หวัดนก 2556
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 
      *** สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานคดีส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
      *** ประจำเดือนตุลาคม 2556 *** ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 *** ประจ
ข่าวย้อนหลัง

 
 1057 การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   2558-11-27
 1053 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับต้นสังกัด   2558-11-26
 1052 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ปละพลังงานของแผ่นดิน   2558-11-25
 1051 การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   2558-11-25
 1050 ขอส่งสำเนาหนังหนังสือ   2558-11-25
 1049 ขอส่งสำเนาหนังหนังสือ   2558-11-25
 1048 ขอส่งสำเนาหนังหนังสือ   2558-11-25
 1047 การป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์ความรุนแรงและเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยว   2558-11-25
 1045 การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559   2558-11-24
 1043 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   2558-11-23
 1042 ให้ข้าราชการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9(อุบลราชธานี) และหน่วยงานฝากเบิก   2558-11-23
 1041 มาตรการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ   2558-11-23
 1040 ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   2558-11-23
 1039 ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงานสำรวจโครงข่ายหมุดหลักฐานแผนที่จัดทำหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเทียม และปรับปรุงหมุดหลักฐานแผนที่ดาวเที่ยม   2558-11-23
 1038 ให้ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้และการดูแลฐานข้อมูลการลาดตระเวน   2558-11-23
หนังสือเวียนย้อนหลัง
 
 หน้างบใบสำคัญ 59 2558-10-21
 857 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ได้รับจากทางราชการและนอกเหนือจากที่ได้รับจากทางราชการ กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2558-10-05
 อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 2557-06-04
 รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน 2556-03-26
 แนวทางในการจัดการสัตว์ป่า โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-24
 แนวทางและมาตรการในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยนายณรงค์ มหรรณพ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 2556-01-08
สาระน่ารู้ / บทความ /ผลงานวิจัย ทั้งหมด
 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556-08-09
 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับ ที่ 2 ) พ.ศ. 2546 2556-01-24
 พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 2556-01-24
 พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504_new 2556-01-24
 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี พ.ศ.2552 2556-01-24
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อทดลองแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก 2556-01-24
 ประกาศกรมป่าไม้เรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2545 2556-01-24
 หลักเกณฑ์การขอใช้เงินรายได้ของเขตรักษาพันธุ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2556-01-24
กฎหมายน่ารู้ย้อนหลัง
 
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2558 2558-04-23
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ประจำเดือน เมษายน - สิงหาคม 2558 2558-04-07
 แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง (แบบ งช.1) 2558-03-11
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม 2558 2558-03-10
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ประจำเดือน มีนาคม - กันยายน 2558 2558-03-03
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุืสัตว์ป่าห้วยศาลา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 2558-02-13
 บันทึกข้อตกลงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2558 2558-01-15
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด

จดหมายข่าว/จุลสาร
 

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
     

สรุปการประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ๒๕๕๖ ขสป.ยอดโดม
     

จุลสารเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
     

จดหมายข่าวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
     

จดหมายข่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
     
จดหมายข่าว/จุลสาร ทั้งหมด
 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00009 นำลิงออกจากวัด พระ 0
00008 อยากเลี้ยงเก้ง Aoe 0
00007 คลิกแล้วรวย sefe 0
00006 ลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน bigz mixer 1 [ 8 2556]
00005 ลิงแสม คนห่วงลิง 1 [ 5 2556]
00004 ถ้าเลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมายควรทำอย่างไรดี บ่าวอุบล 3 [ 30 2556]
00003 ถ้ามีการซื้อขายสัตว์ป่าผู้ขายและผู้ซื้อไปเลี้ยงจะมีความผิดอย่างไรบ้าง แม็ค 4 [ 28 2556]
00002 ชะมด เช็ด ชิราวุธ 2 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
[1]
 

 

นายวิชิต  จิรมงคลการ
  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

 
พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 107.21.134.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 237,788
 
ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
๑๘๙ ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
Tel : โทรศัพท์ ๐๔๕-๓๑๑๖๗๗ ต่อ ๖๐๑ โทรสาร ๐๔๕-๓๑๑๖๘๒-๓